NOW-Regeling 2.0 per 6 juli OPEN voor aanvraag

Wat is de NOW, voor wie is het en wat zijn de voorwaarden?

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW is met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden tot 1 oktober. Deze NOW2.0 kan vanaf 6 juli worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze vier maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzetdaling wordt dan vastgesteld over een viermaands periode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 en volgt daarbij de systematiek van de eerste periode (NOW1.0).

Welke bedrijven komen er in aanmerking voor de NOW, en onder welke voorwaarden?

 Elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht over 4 maanden (juni-september) komt in aanmerking. Zodra het UWV het loket heeft geopend voor het aanvragen van NOW 2.0 komt er een online rekenhulp om het percentage omzetverlies te berekenen.

Ook werkmaatschappijen waarbij het concern minder dan 20% omzetverlies heeft terwijl de werkmaatschappij ten minste 20% omzetverlies heeft, komen in aanmerking. Voorwaarde daarbij is dat de werkmaatschappij wel een eigen rechtspersoonlijkheid heeft. De werkgever vraagt gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt géén ontslag aan voor zijn werknemers wegens bedrijfseconomische redenen. Is dat toch noodzakelijk, dan vermindert zijn subsidie met 100% van de loonsom(men) van de werknemer(s) waarvoor bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd.

Bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) zal een korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden (of bij gebrek daaraan een andere vertegenwoordiging van werknemers). Of, indien dat niet het geval is, deze partijen om mediation hebben gevraagd bij een bij de Stichting van de Arbeid in te richten commissie.

De werkgever heeft de mogelijkheid om een reeds ingediende ontslagaanvraag in te trekken.

Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.

Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden.

De werkgever betaalt zijn werknemers 100% door.

De werkgever is verplicht om de subsidie uitsluitend te gebruiken voor betaling van de loonkosten.

De werkgever is verplicht om de werknemersvertegenwoordiging te informeren over een toegekende aanvraag.

De werkgever moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn, kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet hij desgevraagd inzage geven in deze administratie.

De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.

De werkgever moet aan UWV melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring.

Voor deelname aan NOW 2.0 die per 1 juni geldt, maakt het niet uit of je wel of niet hebt deelgenomen aan de eerste NOW (maart, april, mei). Indien je vanaf 6 juli een eerste aanvraag doet, kun je de periode voor omzetdaling laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Indien je voor de tweede keer een beroep doet op de NOW moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak (NOW2.0) vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei). 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) per 30 juni 12.00 uur OPEN voor aanvraag

Start 30 juni
U kunt de TVL aanvragen vanaf 30 juni om 12:00 uur. U heeft tot 30 oktober om 17:00 uur de tijd om uw aanvraag te versturen.

Voor wie?
De TVL is bedoeld voor mkb’ers en ZZP’ers die veel omzet verliezen door de coronacrisis. Zij kunnen daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. De lijst met SBI-codes is voor de TVL hetzelfde als voor de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). Dit zijn bijvoorbeeld ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellnesscentra, podia en theaters.

Heeft u de TOGS aangevraagd? Dan moet u de TVL nog wel apart aanvragen. De link naar het formulier staat vanaf morgen op www.rvo.nl/tvl.

Voorwaarden en bedrag
De TVL geldt voor de periode van juni tot en met september 2020. In deze periode moet u minimaal 30% minder omzet hebben. U kunt maximaal € 50.000 subsidie krijgen.

Wilt u weten of u recht heeft op de TVL en welk bedrag u mogelijk kunt krijgen? U vindt alle voorwaarden op www.rvo.nl/tvl.

Wachten met aanvragen
Als het financieel mogelijk is, kunt u gerust wat langer wachten met aanvragen. Iedereen die recht heeft op de subsidie, krijgt het geld. Als u wat later aanvraagt, kunt u uw omzet beter inschatten. Zo voorkomt u dat u te weinig subsidie krijgt of dat u later geld moet terugbetalen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Bekijk dan eerst de informatie op www.rvo.nl/tvl. Als u daarna nog vragen heeft stelt u deze via onze live chat op dezelfde pagina. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar: 088 042 25 00. Informatie over andere regelingen staat op rijksoverheid.nl/financiele-regelingen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Half juni gaat de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) open. Deze is bedoeld om mkb-bedrijven te helpen een deel van hun vaste lasten te betalen. De regeling volgt op de eerdere Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS).  

Voor wie?
Op dit moment wordt nog uitgewerkt wie er precies voor TVL in aanmerking komt. Bekend is al wel dat de TVL-regeling bedoeld is voor mkb-bedrijven met minder dan 250 medewerkers, die structureel meer dan 30% van hun omzet verliezen door de coronacrisis. Deze bedrijven moeten de juiste SBI-code hebben. Voor TVL gelden dezelfde SBI-codes als voor TOGS. Kijk in het overzicht van vastgestelde SBI-codes TOGS of uw bedrijf hieronder valt.

Hoeveel u krijgt hangt af van uw omzetverlies
Een belangrijk verschil met de eerdere TOGS-regeling, is dat de TVL-regeling rekening houdt met de hoogte van uw omzetverlies. Hoe hoger het verlies, hoe meer geld u krijgt. We baseren de tegemoetkoming op uw totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat uw bedrijf daarmee betaalt. Voor de vaste lasten berekenen we een gemiddeld percentage per sector. Het maximale bedrag dat we uitkeren is € 50.000 voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2.0

Op dit moment is UWV nog in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over verlenging van de NOW (de tweede aanvraagperiode). Lees hieronder wat er al bekend is.

De regeling voor de tweede aanvraagperiode NOW is nog niet definitief vastgesteld. Er volgt nog een debat met de Tweede Kamer. Zodra de regeling definitief is, volgt hierover informatie op deze pagina. 

TOZO 2.0

De Tozo wordt éénmalig met drie maanden verlengd, waarbij de uitkeringstermijn loopt tot en met 31 augustus 2020. De Tozo is verlengd om zelfstandig ondernemers de tijd te geven om zich aan te passen aan die nieuwe realiteit.

De nieuwe ‘Tozo 2’-regeling zal - in tegenstelling tot Tozo 1 - ook een partnerinkomenstoets bevatten.

Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum kunnen onder Tozo 2 geen aanspraak meer maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Bij een aanvraag voor Tozo 2 zal een verklaring worden gevraagd van de ondernemer en diens partner, waarin wordt opgesteld dat er sprake is van een situatie waarin het huishoudinkomen onder het sociaal minimum terecht is gekomen als gevolg van de coronacrisis.

De mogelijkheid om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen blijft beschikbaar voor zelfstandig ondernemers .

Aanvragen bij de eigen Gemeente.

Coronavirus: verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. De criteria voor de regelingen Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) zijn versoepeld. Ook maakt staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) vandaag bekend het subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot te maken.

Formulier Aanvraag tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Met dit formulier doet u een aanvraag voor een tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Belangrijk : Is uw rekeningnummer al bekend voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)  ??

De tegemoetkoming inzake Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wordt alleen overgemaakt op het rekeningnummer dat bij de Belastingdienst bekend is om eventueel te veel betaalde loonheffing op terug te storten. Ben u er niet zeker van of uw rekeningnummer bekend is of wilt u uw rekeningnummer wijzigen : 

Waar vindt u het formulier Wijzigen rekeningnummer?

Heeft u een eenmanszaak? Geef uw rekeningnummer dan zó door:

Ga naar Mijn Belastingdienst Zakelijk en log in met uw DigiD.
Ga naar het tabblad 'Mijn gegevens'.
Open het formulier 'Opgeven of wijzigen rekeningnummer ondernemers'.
Vul de vragen in.
Klik op 'Akkoord'.

Voor rechtspersonen geldt: u kunt inloggen met eHerkenning. Met uitzondering van organisaties die niet zijn ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. In dat geval logt u in met gebruikersnaam en wachtwoord op het oude portaal (zie 'Alle ondernemers').
Logt u in met eHerkenning? Geef uw rekeningnummer dan zó door:

Ga naar Mijn Belastingdienst Zakelijk en log in met eHerkenning.
Ga naar het tabblad 'Mijn gegevens'.
Open het formulier 'Opgeven of wijzigen rekeningnummer ondernemers'.
Vul de vragen in.
Klik op 'Akkoord'.

Alle werkgevers: geef uw rekeningnummer zó door:

Ga naar het oude portaal voor ondernemers en log in.
Ga naar 'Overige formulieren' en kies het formulier 'Wijzigen rekeningnummer ondernemers'.
Vul de vragen in.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) - Loket UWV 6 april open

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 april 2020 9:00 uur een aanvraag doen.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

NOW aanvragen 
U kunt vanaf maandag 6 april 2020, vanaf 9.00 uur NOW aanvragen met het aanvraagformulier dat dan op onze website staat. Houd vooraf deze gegevens bij de hand:

-uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon
-als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer
-Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.
-het loonheffingennummer
-Voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
-de 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht
-het verwachte percentage omzetverlies in die periode
-het rekeningnummer en de tenaamstelling (Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffing terug te betalen. Wij maken de tegemoetkoming -alleen naar dat rekeningnummer over).

Let op: u kunt alleen een Nederlands adres en rekeningnummer opgeven.

Op de aanvraag moet u een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaart u dat:

-u de juiste informatie heeft ingevuld en volledig bent geweest
-u begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag
-u bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen
-er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd
-u akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voorbeeld brief bijzonder uitstel van betaling belastingdienst

Betalingsproblemen door coronavirus? De Belastingdienst neemt maatregelen om ondernemers (inclusief zzp’ers) te helpen. Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u, nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen. Verder verlagen wij tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Zoektool SBI-code

We krijgen momenteel veel vragen over wie er wel of niet in aanmerking komt voor de tegemoetkoming schade Covid-19 ad 4.000 Euro. Op de site van het RVO (de link vermelden wij hieronder) vindt u onderaan de pagina een zoektool SBI-code waarbij u uw kvknummer kunt invullen om te controleren of u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt.

NOW-regeling klaar, loketten 6 april open

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen hiermee vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling.

Omzet
In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling.

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt.

Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm.


Melding betalingsonmacht

Nu bestuurders van rechtspersonen vanwege het coronavirus betalingsproblemen ondervinden, heeft de belastingdienst de weg open gezet om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen. Echter voor bestuurders van rechtspersonen komt hier een belangrijke extra handeling bij.

Bestuurders van rechtspersonen hebben een wettelijke meldingsplicht indien sprake is van betalingsonmacht.

Een melding betalingsonmacht dient gedaan te worden wanneer de vennootschap niet tijdig kan zorgdragen voor betalingen van:

· verschuldigde loon- en omzetbelasting
· accijnzen
· bijdragen in bedrijfspensioenfondsen en
· premies sociale verzekeringen
· pensioenafspraken

De melding betalingsonmacht dient gedaan te worden zodra is gebleken dat betaling niet mogelijk is. Dit houdt in dat binnen twee weken nadat de belasting of premie betaald had moeten worden, de betalingsonmacht binnen moet zijn bij de belastingdienst. Deze meldingsplicht berust bij het bestuur van de rechtspersoon. Wacht niet op het laatste moment.
Ook als een bestuurder in de veronderstelling is dat een cash-flow probleem slechts van tijdelijke aard is, moet hij tijdig melding maken van betalingsonmacht.
Het niet nakomen van deze wettelijke verplichting wordt gekwalificeerd als “onbehoorlijk bestuur”. De sanctie is het in privé aansprakelijk zijn voor alle niet tijdig gemelde en onbetaald gebleven belastingschulden en premies werknemersverzekeringen.
Het is verstandig om de schriftelijke melding betalingsonmacht aangetekend te verzenden en/of te laten bezorgen bij de fiscus en de bedrijfspensioenfondsen, onder gelijktijdige afgifte van een ontvangstbevestiging. De ondernemer verkrijgt dan een bewijsstuk dat aantoont dat ook daadwerkelijk tijdig is gemeld.

Tijdelijke noodregeling voor zelfstandige ondernemers aankomende week van start (TOZO)

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn vandaag bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni.

Versnelde procedure
In vergelijking tot de Bbz bevat de Tozo versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure. Een aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken.

Voorwaarden
De zelfstandig ondernemer moet bij de aanvraag verklaren dat zij verwachten dat als gevolg van de coronacrisis hun inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente. De versoepeling houdt in dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming. De regeling is zo eenvoudig en snel uitvoerbaar.

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken. Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt. Tot slot moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.

Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

Inkomensondersteuning en bedrijfskrediet
Vanuit de Tozo kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur.

Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling. Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn is 1.500 euro netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet. De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020. Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Let op : sommige gemeenten hebben nog (nu 29 maart)  niet het aanvraagformulier voor de tijdelijke regeling Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid online, maar nog het oude formulier bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zorg dat u het juiste formulier gebruikt. 


UPDATE : Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

Ondernemers in de sector non-food kunnen weliswaar openblijven, maar zien hun inkomsten sterk teruglopen door de noodzaak tot social distancing.

De lijst met branches en sectoren wordt maandag 30 maart geactualiseerd.

Tegemoetkoming schade COVID-19 - 4.000 euro kan aangevraagd worden

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers.

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur t/m vrijdag 26 juni 17:00 uur. U kunt alleen online aanvragen.

Voor uw aanvraag heeft u nodig:

* een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
* het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);
* de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming;
* het bankrekeningnummer van uw onderneming;
* het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;
* uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.

Voor wie ?

Omschrijving activiteit SBI-code

Hotel-restaurants 55.10.1
Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden 55.10.2
Restaurants 56.10.1
Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d. 56.10.2
Eventcatering 56.21
Cafés 56.30
Bioscopen 59.14
Reisbemiddeling 79.11.1
Reisorganisatoren 79.11.2
Organiseren van congressen en beurzen 82.30
Dansscholen 85.52.1
Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) 85.52.2
Auto-en motorrijscholen 85.53
Beoefening van podiumkunst 90.01.1
Producenten van podiumkunst 90.01.2
Circus en variété 90.01.3
Dienstverlening voor uitvoerende kunst 90.02
Theaters en schouwburgen 90.04.1
Evenementenhallen 90.04.2
Musea 91.02.1
Kunstgalerieën en –expositieruimten 91.02.2
Casino’s 92.00.1
Exploitatie van speelautomaten 92.00.9
Sportaccommodaties 93.11
Veldvoetbal 93.12.1
Veldsport in teamverband (geen voetbal) 93.12.2
Atletiek 93.12.3
Tennis 93.12.4
Paardensport en maneges 93.12.5
Wielersport 93.12.6
Auto- en motorsport 93.12.7
Wintersport 93.12.8
Overige buitensport 93.12.9
Fitnesscentra 93.13
Indviduele zaalsport 93.14.1
Zaalsport in teamverband 93.14.2
Kracht- en vechtsport 93.14.3
Bowlen, kegelen, biljarten e.d. 93.14.4
Denksport 93.14.5
Sportscholen 93.14.6
Overige binnensport en omnisport 93.14.9
Zwem- en onderwatersport 93.15.1
Roei- kano- zeil- en surfsport e.d. 93.15.2
Organiseren van sportevenement 93.19.5
Pret-en themaparken 93.21.1
Kermisattracties 93.21.2
Haarverzorging 96.02.1
Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting 96.02.2
Sauna’s, solaria, baden e.d. 96.04

Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

 Wat houdt de nieuwe Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) in?
Bron : Rijksoverheid

Modelbrief vrijstelling vragen aan verhuurder

Door het stagneren of wegvallen van de omzet kan het zijn dat het moeilijk wordt om de constante kosten (personeelskosten en huurkosten) te voldoen. KHN heeft een modelbrief opgesteld waarmee je jouw huurbaas kunt verzoeken voor een (tijdelijke) vrijstelling.
Bron : Koninklijke Horeca Nederland

Nieuwe Borgstellingregeling Midden- en kleinbedrijf (BMKB) - Tijdelijke liquiditeitssteun voor bedrijven die worden geraakt door corona

De Borgstellingsregeling Midden- en kleinbedrijf (BMKB) is verruimd. Kern van de regeling is dat wanneer de financieringsbehoefte wordt veroorzaakt door de gevolgen van corona, de overheid bereid is om voor een groter deel van de financiering borg te staan. Bij diverse banken is het al mogelijk om de aanvraag te starten. De grootste banken hebben wij hieronder al vermeld. Informeer bij uw eigen bank indien uw bank niet hieronder vermeld staat.

Laatste nieuws omtrent crisismaatregelen

23 maart 2020 

Zzp’ers die door de coronacrisis acuut in financiële nood zijn gekomen kunnen in sommige gemeenten vanaf vandaag al aankloppen voor hulp, ook al moet de regeling nog formeel worden goedgekeurd. Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kunnen gemeenten ervoor kiezen om een voorschot te verlenen
.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoopt uiterlijk woensdag de regeling rond te hebben, aldus de VNG. Gemeenten nemen voor die tijd al wel aanvragen in behandeling. VNG-bestuurder Peter Heijkoop meldde al dat de loketten in grote steden maandag opengaan en dat kleinere gemeenten snel zullen volgen.

----------

17 maart 2020 

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Waar kunnen ondernemers terecht?
Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117.

Bron Rijksoverheid | 17-03-2020 | 18:45

Contact

Hoflaan 47
3134 AC Vlaardingen
Email : info@sbwest.nl
Telefoon : 010- 460 08 22 


SBW Assurantiën BV KvK 24273802 st. zetel Vlaardingen 

 AFM 12012703 KIFID 300.008644


SBW Administraties BV KvK 24273803 st. zetel Vlaardingen
BTW NL8065.60.472.B01


Openingstijden : 
Maandag t/m vrijdag 08.30-17.00

Privacy statement